Algemene voorwaarden

 

ALGEMEEN 1 DEFINITIES

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (deze “Voorwaarden”) worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Bijlage: Aanhangsel bij deze Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst;

Falqon Creative: Opdrachtnemer: Falqon Creative VOF, handelend onder de naam Falqon Creative, die deze Voorwaarden van toepassing hebben verklaard;

Dienst: De door Falqon Creative krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren diensten, inclusief, indien van toepassing, resultaten van diensten;

IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Opdrachtgever: De natuurlijke – of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten met Falqon Creative;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Falqon Creative en Opdrachtgever betreffende levering van de Dienst;

Partijen: Falqon Creative en Opdrachtgever;

Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon, zoals bedoeld in artikel 1 sub a Wet bescherming persoonsgegevens;

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Falqon Creative inclusief alle toepasselijke Bijlagen.

2 ALGEMEEN

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen en offertes van Falqon Creative, Overeenkomsten en alle andere eventuele daarmee samenhangende rechtsverhoudingen tussen Falqon Creative en Opdrachtgever, dan wel zijn rechtsopvolger. Tevens zijn de specifieke Bijlagen van toepassing zoals overeengekomen tussen Falqon Creative en Opdrachtgever. Indien dit algemene gedeelte van deze Voorwaarden op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar is met het bepaalde in de tussen Falqon Creative en Opdrachtgever overeengekomen Bijlage, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende Bijlage(n).

2.2 Wanneer in deze Voorwaarden wordt aangegeven dat een handeling schriftelijk dient te geschieden, wordt daarmee ook bedoeld per e-mail. Elektronische communicatie tussen Partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

2.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Falqon Creative en Opdrachtgever zijn overeengekomen, en gelden alleen voor de specifieke Overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.

2.4 Door Opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden zijn niet van toepassing op enige rechtsverhouding tussen Partijen.

2.5 Als deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Falqon Creative en Opdrachtgever, dan wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.6 Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2.7 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen in een Overeenkomst en deze Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en een specifieke Bijlage prevaleren de bepalingen in de specifieke Bijlage(n).

2.8 Falqon Creative is bevoegd deze Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

2.9 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitgesloten.

3 OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Offertes en andere aanbiedingen van Falqon Creative zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst, tenzij door Falqon Creative uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 Aanbiedingen en offertes verliezen hun geldigheid na verloop van vier (4) weken na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Falqon Creative verstrekte gegevens waarop Falqon Creative haar aanbieding baseert. Indien die gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, heeft Falqon Creative het recht om de aanbieding te wijzigen.

3.4 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever van een ongewijzigde geldige offerte en/of aanbieding van Falqon Creative.

3.5 Opdrachten geplaatst door Opdrachtgever zijn onherroepelijk.

3.6 Falqon Creative is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen af te breken zonder opgave van redenen en zonder voor eventueel daardoor veroorzaakte schade aansprakelijk te zijn of gehouden te zijn tot door onderhandelen.

4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN LEVERING

4.1 Falqon Creative zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De verplichtingen van Falqon Creative op basis van de Overeenkomst dragen het karakter van een inspanningsverbintenis.

4.2 Partijen bepalen in de Overeenkomst de leveringstermijnen en –data alsmede de plaats en wijze waarop de Diensten worden geleverd en/of opgeleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Genoemde leveringstermijnen gelden dan ook niet als fatale termijnen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen. Overschrijding van overeengekomen levertijden, ongeacht de oorzaak ervan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Indien een gefaseerde uitvoering van de Overeenkomst is overeengekomen, is Falqon Creative gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.4 Falqon Creative is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Falqon Creative en zal Falqon Creative hiervan melding maken aan Opdrachtgever.

4.5 Falqon Creative is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen.

4.6 Diensten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd indien Opdrachtgever niet binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van de betreffende Diensten schriftelijk gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd. Indien de Diensten niet zijn geaccepteerd en Opdrachtgever met afdoende middelen kan aantonen dat de geleverde Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, dient Falqon Creative de Diensten binnen een redelijke termijn te vervangen of aan te passen. Als Opdrachtgever de Diensten weer niet accepteert, zullen partijen de acceptatieprocedure nogmaals doorlopen. Deze procedure zal telkens worden herhaald indien tijdens de hernieuwde acceptatietest wederom door Opdrachtgever wordt onderbouwd waarom de geleverde Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden.

5 PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering gedurende normale werktijden.

5.2 Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen een prijsverhogend effect hebben.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, hebben prijsindicaties, begrotingen, budgetten en/of voorcalculaties van Falqon Creative slechts een indicatief karakter en kunnen daaraan geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alleen wanneer partijen dat zijn overeengekomen, is Falqon Creative verplicht om Opdrachtgever te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting overschreden wordt.

5.4 Alle door Falqon Creative schriftelijk of elektronisch weergegeven prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten of verschrijvingen. Falqon Creative is niet gebonden aan dergelijke fouten en/of verschrijvingen.

5.5 Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data waarop Falqon Creative de vergoeding voor Diensten aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek, opschorting of verrekening plaatsvinden.

5.6 De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langste open staan, ook als Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.7 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en is over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Falqon Creative de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor externe deskundigen.

5.8 Falqon Creative heeft het recht Diensten die zich nog onder Falqon Creative bevinden onder zich te houden zolang Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op de Diensten die Falqon Creative nog onder zich houdt.

5.9 Falqon Creative is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen en/ of te indexeren conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex “Alle huishoudens”), vermeerderd met ten hoogste vijfentwintig procent (25%). Falqon Creative is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.

5.10 Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt bij gebreke waarvan zij als geaccepteerd gelden. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling niet op.

5.11 Falqon Creative is gerechtigd Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren, te verrekenen dan wel zekerheid voor nakoming door Opdrachtgever te verlangen.

5.12 Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Falqon Creative.

5.13 In het geval de financiële positie van Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wijzigt, heeft Falqon Creative het recht geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de Overeenkomst dan wel de betalingsvoorwaarden te wijzigen.

6 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT, C.Q. MEERWERK

6.1 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed indien de omvang van de Overeenkomst tussentijds wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium beïnvloedt, zal Falqon Creative dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

6.2 Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever door Falqon Creative extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of inlichtingen, waarvan Falqon Creative aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door Falqon Creative in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, tijdig aan Falqon Creative worden verstrekt en zal alle door Falqon Creative verlangde medewerking verlenen. Offertes en aanbiedingen van Falqon Creative alsmede de daarna gesloten Overeenkomst zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Falqon Creative is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie.

7.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Falqon Creative worden verstrekt, heeft Falqon Creative het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Falqon Creative gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en volledig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Falqon Creative.

7.4 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Falqon Creative gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het Opdrachtgever zonder toestemming van Falqon Creative verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.

8 (TUSSENTIJDSE) BEËINDIGING EN DE GEVOLGEN DAARVAN

8.1 Een Overeenkomst gaat in op de datum als beschreven in artikel 3 voor de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen periode, en eindigt van rechtswege op de tussen Partijen overeengekomen datum of op het moment dat het verlenen van de Diensten is voltooid.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen Partijen de Overeenkomst tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds beëindigt, is Falqon Creative gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen.

8.3 Falqon Creative is gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever anders dan ten behoeve van reorganisatie of fusie, of indien de beslissende zeggenschap over het bedrijf van de Opdrachtgever wijzigt.

8.4 Beëindiging van de Overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is alleen geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor nakoming alsnog, tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden of anders voorgeschreven in de wet.

8.5 In geval van beëindiging van de Overeenkomst vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Falqon Creative reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Falqon Creative ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Falqon Creative vóór de datum van beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen Falqon Creative ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

8.6 In het geval van beëindiging van de Overeenkomst komen alle aan Opdrachtgever verleende rechten te vervallen. Opdrachtgever is niet langer gerechtigd om van de Dienst gebruik te maken.

8.7 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

9 IE-RECHTEN

9.1 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, berusten alle IE-Rechten op alle in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten alsmede op alle andere materialen of informatie die Falqon Creative ter beschikking heeft gesteld uitsluitend bij Falqon Creative en/of haar licentiegevers.

9.2 Niets in deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst impliceert een overdracht van IE-Rechten. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Diensten voor de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, geldt het verleende gebruiksrecht alleen voor Nederland.

9.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten uit de resultaten van Diensten te verwijderen en/of te wijzigen.

9.4 Falqon Creative doet uitdrukkelijk geen afstand van haar persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

9.5 Het is Falqon Creative toegestaan de Diensten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald in de Overeenkomst.

9.6 Falqon Creative behoudt zich het recht voor om technische beschermingsmaatregelen in de Diensten aan te brengen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen of voor dat doel middelen aan te bieden.

10 PRIVACY

10.1 Falqon Creative verwerkt de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de op haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit de toepasselijke privacywet- en regelgeving waaronder, doch niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens (tot 25 mei 2018) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) (vanaf 25 mei 2018).

10.2 Opdrachtgever staat er jegens Falqon Creative voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Falqon Creative van elke (rechts)vordering van derden, waaronder toezichthouders en betrokkenen, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens in het kader van de Overeenkomst.

10.3 Voor zover Falqon Creative in het kader van haar dienstverlening voor opdrachtgever is aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, verwerkt zij enkel die gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van haar dienstverlening en administratie. Deze gegevens zijn slechts toegankelijk voor Falqon Creative en zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij Falqon Creative daartoe krachtens wet- en/of regelgeving verplicht is.

10.4 Falqon Creative zal, waar technisch mogelijk, medewerking verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen, waaronder het doorzenden van verzoeken van derden in het kader van de verplichtingen van Opdrachtgever. De kosten verbonden aan deze medewerking komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

10.5 Falqon Creative zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen om de in opdracht van Opdrachtgever te verwerken Persoonsgegevens te beveiligen ter voorkoming van onrechtmatige verwerking. Falqon Creative zal de van Opdrachtgever verkregen Persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken.

10.6 Opdrachtgever zal de te nemen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van Persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking met Falqon Creative bespreken.

10.7 Opdrachtgever erkent volledig bekend te zijn met de door Falqon Creative te voeren technische en organisatorische maatregelen en verklaart hierbij dat deze rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

10.8 Indien zich, ondanks het feit dat Falqon Creative de overeengekomen passende maatregelen heeft doorgevoerd, een beveiligingsincident voordoet waarbij sprake is van i) vernietiging, ii) verlies, iii) vervalsing, iv) niet toegelaten verspreiding en/of toegang tot, dan wel v) enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens, kan Opdrachtgever Falqon Creative niet aansprakelijk stellen voor enige door Opdrachtgever als gevolg hiervan geleden schade.

10.9 Indien Opdrachtgever nadrukkelijk om maatregelen verzoekt die, naar het oordeel van Falqon Creative, niet als passende technische en organisatorische maatregelen kunnen worden aangemerkt, vindt de doorvoering daarvan volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever plaats en accepteert Falqon Creative geen aansprakelijkheid voor eventueel door Opdrachtgever of derden geleden schade.

10.10 Opdrachtgever vrijwaart Falqon Creative volledig van alle vorderingen van derden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – boetes opgelegd door toezichthouders, die op enigerlei wijze gebaseerd zijn op de stelling dat de door Falqon Creative getroffen technische en organisatorische maatregelen als bedoeld in artikel 10.8 niet passend en/of anderszins niet afdoende zijn.

11 VERTROUWELIJKHEID

11.1 Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen, in welke vorm dan ook – schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – programmatuur, (bron)codes, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties, documentatie (“Vertrouwelijke Informatie”) als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en vijf (5) jaar na het einde van de Overeenkomst.

11.2 Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt en zullen daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers en werknemers van gelieerde ondernemingen en onderaannemers voor zover noodzakelijk in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst. Aan dergelijke werknemers en onderaannemers dienen overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding te worden opgelegd.

11.3 De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing in zoverre de ontvangende Partij kan aantonen dat de betreffende informatie:

i) reeds aan hem/haar bekend was ten tijde van ontvangst;

ii) reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst;

iii) publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende Partij kan worden toegerekend;

iv) op rechtmatige wijze van derden is ontvangen tezamen met het recht tot openbaring zonder enige geheimhoudingsverplichting;

v) op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de verstrekkende Partij de andere Partij van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld;

vi) openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende Partij.

11.4 Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één (1) jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande toestemming van de andere Partij, bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken medewerkers van elkaar in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Falqon Creative is de totale aansprakelijkheid van Falqon Creative wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, beperkt tot de vergoeding van de door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Falqon Creative wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Falqon Creative beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 50% van het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW en exclusief mediagelden). Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op 50% van het voor één jaar bedongen totaal aan vergoedingen (exclusief BTW en exclusief mediagelden). In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Falqon Creative voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 25.000,– (vijfentwintig duizend euro). Een reeks met elkaar samenhangende tekortkomingen wordt aangemerkt als één tekortkoming,

12.2 De aansprakelijkheid van Falqon Creative voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt in totaal nimmer meer dan € 100.000,– (honderdduizend euro).

12.3 De aansprakelijkheid van Falqon Creative voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade in verband met het gebruik van door Opdrachtgever aan Falqon Creative voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden of met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Falqon Creative voorgeschreven derden is uitgesloten. Tevens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Falqon Creative wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

12.4 Falqon Creative is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door enige door Opdrachtgever afgesloten verzekering.

12.5 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Falqon Creative, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 12, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Falqon Creative uit hoofde van dit algemene gedeelte van deze Voorwaarden en de Bijlage geheel onverlet.

12.6 Tenzij nakoming door Falqon Creative blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Falqon Creative wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts nadat Opdrachtgever Falqon Creative onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor nakoming alsnog wordt gesteld en Falqon Creative ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Falqon Creative in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

12.7 Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding geldt steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Falqon Creative meldt. Indien Falqon Creative niet binnen bovengenoemde termijn op de hoogte wordt gesteld, zal Falqon Creative ontheven worden van elke aansprakelijkheid in verband met dergelijke schade. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Falqon Creative vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

12.8 Het gebruik door Opdrachtgever van de Diensten komt volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Falqon Creative accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Falqon Creative van vorderingen van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en/of voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever.

12.9 Opdrachtgever vrijwaart Falqon Creative van alle vorderingen van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan derden is geleverd en dat mede bestond uit door Falqon Creative geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade door die apparatuur, programmatuur of andere materialen is veroorzaakt.

12.10 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle overige in deze Voorwaarden genoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Falqon Creative zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

13 OVERMACHT

13.1 Bij overmacht is er geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Partijen.

13.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Falqon Creative, tekortkomingen van door Partijen ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, storingen in apparatuur en/of (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

13.3 Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade, ongedaanmaking of compensatie ter zake deze ontbinding.

13.4 Indien Falqon Creative ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

14 OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

14.1 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Falqon Creative aan derden worden ge(sub)licentieerd en/of overgedragen. Opdrachtgever is hiertoe niet bevoegd.

15 SCHIKKING EN BEMIDDELING

15.1 Indien een geschil tussen Partijen niet in der minne kan worden beslecht, zal het geschil, alvorens het voor te leggen aan de rechter, worden voorgelegd aan daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van Partijen om de mogelijkheden van een schikking te beproeven.

16 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

16.1 Op deze Voorwaarden, de Overeenkomst en Bijlagen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

16.3 Geschillen die tussen Falqon Creative en Opdrachtgever ontstaan in het kader van of in verband met deze Voorwaarden, de Bijlagen en/of de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Falqon Creative gevestigd is.

CONSULTANCY

1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 De in deze Bijlage vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Voorwaarden van toepassing op door Opdrachtgever van Falqon Creative af te nemen Diensten op het gebied van consultancy (inclusief maar niet beperkt tot SEO en Analytics) en/of training, ofwel het op uurbasis inhuren van professionals met een inspanningsverplichting, hierna te noemen “Consultancy”.

2 CONSULTANCY

2.1 Alle door Falqon Creative verleende Consultancy-diensten zullen worden verricht onder het bepaalde in de Overeenkomst.

2.2 Falqon Creative zal bij het verrichten van de Diensten de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten aanzien van de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt Falqon Creative zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Falqon Creative ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

2.3 Indien de Overeenkomst is aangegaan met betrekking tot een door een specifiek persoon te verlenen Consultancy-diensten, is Falqon Creative steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door een of meer andere, gelijk gekwalificeerde, personen.

2.4 Voor zover de Consultancy-diensten worden verleend bij Opdrachtgever, zal Opdrachtgever zorg dragen voor een adequate en veilige werkplek. Opdrachtgever zal erop toezien dat medewerkers van Falqon Creative op de hoogte worden gebracht van eventuele lokale gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

2.5 Opdrachtgever zal erop toezien dat zijn werknemers en andere onafhankelijke contractpartijen volledig meewerken met (medewerkers van) Falqon Creative in verband met de verlening van Consultancy diensten en (medewerkers van) Falqon Creative op adequate wijze voorzien van alle informatie die in redelijkheid benodigd is voor de goede verlening van de Consultancy-diensten.

3 TARIEVEN EN WERKTIJDEN

3.1 Het door Falqon Creative gehanteerde uur- of dagtarief voor Consultancy-diensten is gebaseerd op dagen van acht uur. Opdrachtgever zal Falqon Creative de bij de verlening van dergelijke diensten gemaakte reiskosten en onkosten vergoeden.

3.2 Opdrachtgever kan tevens trainingen van Falqon Creative bestellen (geplande lessen op locatie bij Falqon Creative of on-site) tegen tarieven en op dagen als in de Overeenkomst vastgelegd.

4 AANSPRAKELIJKHEID

4.1 In aanvulling op artikel 12 van de Algemene Voorwaarden, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Falqon Creative, kan Falqon Creative voor de verleende Consultancy-diensten en de mogelijke gevolgen daarvan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

ONTWIKKELING VAN WEBSITES EN APPS

1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 De in deze Bijlage vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Voorwaarden van toepassing indien Falqon Creative in opdracht van Opdrachtgever een website (hierna: “Website”) of applicatie (hierna “App”) ontwikkelt en/of een daarmee samenhangende dienst uitvoert (hierna “Dienst”). De overige met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Bijlage zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

2 ONTWIKKELING VAN WEBSITES EN/OF APPS

2.1 Falqon Creative zal zich inspannen de Website en/of App te ontwikkelen c.q. de Dienst te verrichten overeenkomstig de in de Overeenkomst opgenomen specificaties.

2.2 Falqon Creative heeft het recht een schriftelijk akkoord te verlangen op een ontwerp en/of concept van de Website en/of App en/of Dienst alvorens met de ontwikkeling te starten, en de ontwikkeling op te schorten en de eventueel uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen tot dit akkoord is ontvangen.

3 RECHT VAN OPDRACHTGEVER

3.1 Tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst, verleent Falqon Creative Opdrachtgever het exclusieve, overdraagbare en sublicentieerbare recht op de Website en/ of App en/of Dienst.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, worden de broncode van de Website en/ of App en/of Dienst en de bij de ontwikkeling van de Website gebruikte of voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

3.3 Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Website en/of App en/of Dienst. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Website en/of App en/of Dienst te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de Overeenkomst, geldende wet- of regelgeving, de openbare orde, de goede zeden of op anderszins onrechtmatige wijze. Opdrachtgever vrijwaart Falqon Creative van alle vorderingen van derden en overige schade ter zake van overtreding van het hiervoor bepaalde.

3.4 Indien de IE-Rechten op (een deel van) de Website en/of App en/of Dienst toekomen aan licentiegevers van Falqon Creative, zal Opdrachtgever mogelijk gebonden zijn aan de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden, waaronder – maar niet beperkt tot – content management software of beperkingen met betrekking tot het uitgeven van licenties, hetgeen van invloed kan zijn op artikel 3.1.

4 OPLEVERING, INSTALLATIE EN ACCEPTATIE

4.1 Falqon Creative zal zich inspannen de Website en/of App en/of Dienst op te leveren op de wijze als in de Overeenkomst bepaald.

4.2 Als een acceptatietest is overeengekomen, geldt de Website en/of App en/ of Dienst als geaccepteerd op de eerste dag na de testperiode, of, indien Falqon Creative voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 4.5 ontvangt, op het moment dat de daarin genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die volgens artikel 4.8 niet aan acceptatie in de weg staan.

4.3 In afwijking van het voorgaande zal de Website en/of App en/of Dienst, indien Opdrachtgever deze vóór het moment van acceptatie openbaar maakt of anderszins gebruikt voor productie- of operationele doeleinden, al als volledig geaccepteerd gelden vanaf het begin van dat gebruik.

4.4 Indien bij de uitvoering van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Website en/of App en/of Dienst fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Falqon Creative hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de Website en/of App en/of Dienst zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

4.5 Indien bij de uitvoering van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Website en/of App en/of Dienst fouten bevat, zal Opdrachtgever Falqon Creative uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport op de hoogte stellen van de fouten. Falqon Creative zal zich naar beste vermogen inspannen gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Falqon Creative gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem-vermijdende restricties in de Website en/of App aan te brengen.

4.6 Opdrachtgever mag acceptatie van de Website en/of App en/of Dienst niet onthouden (i) op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen Partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties, en/of (ii) wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die ingebruikname van de Website en/of App en/of Dienst redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Falqon Creative om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 5 van deze Bijlage, indien toepasselijk, te herstellen.

4.7 Falqon Creative is niet gehouden eventuele fouten als bedoeld in artikel 4.5 en artikel 4.6 te herstellen indien deze ontstaan zijn als gevolg van:

(i) een aanpassing van de Website en/of App en/of Dienst, van welke aard dan ook, die niet door Falqon Creative is aangebracht;

(ii) het gebruik van de Website en/of App en/of Dienst op een wijze die niet is toegestaan ingevolge de Overeenkomst;

(iii) onjuist gebruik van de Website en/of App en/of Dienst, al dan niet door de Opdrachtgever; of

(iv) invoerfouten of fouten die verband houden met de door de Opdrachtgever gebruikte gegevens.

4.8 Indien de Website en/of App en/of Dienst in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

5 GARANTIES

5.1 Nadat Opdrachtgever de acceptatietest heeft uitgevoerd en de Website en/ of App en/of Dienst heeft geaccepteerd, zal Falqon Creative kosten in rekening brengen voor het verrichten van (herstel)werkzaamheden tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garandeert Falqon Creative niet dat de Website en/of App en/of Dienst (goed) functioneert in combinatie met alle programmatuur (waaronder webbrowsers, en/of apparatuur) of dat de Website en/of App en/of Dienst zonder storingen, onderbrekingen of andere fouten functioneert en/of bereikbaar is.

5.3 Indien Falqon Creative een Website en/of App en/of Dienst aan Opdrachtgever oplevert die Falqon Creative van diens toeleveranciers heeft gekregen, is Falqon Creative niet tot een verdergaande garantie ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Falqon Creative ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken.

ADVERTENTIEVERKOOP

1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 De in deze Bijlage vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Voorwaarden van toepassing op door Opdrachtgever van Falqon Creative af te nemen Diensten op het gebied van online advertentieverkoop en campagnemanagement, met uitzondering van niet- Advertentieverkoop gerelateerde diensten, waaronder maar niet beperkt tot werkzaamheden op het gebied van Consultancy, SEO en Analytics, hierna te noemen “Advertentieverkoop”.

2 PROGNOSES EN ADVIES

2.1 Voor zover door Falqon Creative vooraf in een mediaplan of anderszins prognoses zijn gedaan over mogelijke resultaten van advertentiecampagnes, zijn dit slechts schattingen en binden deze Falqon Creative niet.

2.2 Op niet-Advertentieverkoop gerelateerde diensten, waaronder maar niet beperkt tot werkzaamheden op het gebied van Consultancy, SEO en Analytics advies, is de Bijlage getitled ‘Consultancy’ van toepassing.

3 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

3.1 Opdrachtgever zal alle door Falqon Creative redelijkerwijs verlangde medewerking verlenen en verstrekt aan Falqon Creative tijdig alle informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door Falqon Creative in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, waaronder informatie met betrekking tot reclameverboden en informatieverplichtingen.

3.2 Indien Opdrachtgever – al dan niet via derden – advertentiemateriaal aan Falqon Creative aanlevert, staat Opdrachtgever er voor in dat dat advertentiemateriaal steeds is opgesteld in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder – maar niet beperkt tot – de Nederlandse Reclame Code en staat Opdrachtgever er tevens voor in dat dit advertentiemateriaal geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Indien van het voorgaande geen sprake is, vrijwaart Opdrachtgever Falqon Creative van alle vor-deringen van derden en andere schade die daarvan het gevolg is.

3.3 Indien Opdrachtgever – al dan niet via derden – advertentiemateriaal aan Falqon Creative aanlevert, staat Opdrachtgever er voor in dat dat advertentiemateriaal voldoet aan technische specificaties zoals door Falqon Creative vooraf aan Opdrachtgever medegedeeld, vrij is van technische gebreken en genoegzaam geschikt is voor plaatsing van meetsystemen. Indien van het voorgaande geen sprake is, vrijwaart Opdrachtgever Falqon Creative van alle vorderingen van derden en andere schade die daarvan het gevolg is.

3.4 Alle orders van Opdrachtgever met betrekking tot Advertentieverkoop dienen te worden betaald, en herroeping of annulering is niet mogelijk. Falqon Creative zal de kosten voor Advertentieverkoop vooraf in rekening brengen, tenzij anders tussen Partijen is overeengekomen. Indien geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden zal geen uitvoering aan de Advertentieverkoop door Falqon Creative worden gegeven. Door Opdrachtgever betaald mediabudget voor Advertentieverkoop met betrekking tot geplaatste advertenties kan Opdrachtgever niet retour ontvangen en Opdrachtgever kan daarvoor niet gecrediteerd worden.

3.5 Opdrachtgever is verplicht aan alle verplichtingen ten aanzien van derden te voldoen, voor zover deze van invloed zijn op het uitvoeren van de Overeenkomst door Falqon Creative.

4 VERPLICHTINGEN Falqon Creative

4.1 Op verzoek van Opdrachtgever specificeert Falqon Creative binnen redelijke termijn na besteding van het door Opdrachtgever beschikbaar gestelde budget voor Advertentieverkoop, welk deel van het budget besteed is aan inkoop van media en welk deel aan kosten voor campagnemanagement.

4.2 Indien Falqon Creative zelfstandig advertentiemateriaal in opdracht van Opdrachtgever opstelt, staat Falqon Creative ervoor in dat het advertentiemateriaal in overeenstemming is met toepasselijke wet- en regelgeving en geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms- )rechten van derden, waarbij iedere aansprakelijkheid van Falqon Creative vervalt in geval Opdrachtgever, in strijd met het bepaalde in artikel 3.1.,geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

5 TOEGANG ACCOUNTS DERDEN

5.1 Voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, verstrekt Opdrachtgever Falqon Creative alle benodigde informatie voor toegang met leesrechten tot accounts bij derden/dienstverleners.

5.2 Falqon Creative zal zich houden aan door Opdrachtgever verstrekte redelijke instructies en richtlijnen ten aanzien van het gebruik van accounts van Opdrachtgever bij derden/dienstverleners. Falqon Creative heeft echter alleen verplichtingen jegens Opdrachtgever en is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deze derden.

5.3 Voor zover Opdrachtgever gebruikmaakt van accounts van Falqon Creative bij derden/ dienstverleners, volgt Opdrachtgever steeds strikt de door Falqon Creative verstrekte instructies dienaangaande, waaronder – maar niet beperkt tot – betalingstermijnen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart Falqon Creative van alle schade die het gevolg is van het niet of niet tijdig naleven van deze instructies door Opdrachtgever.

6 COOKIES EN ANALYSE DATA

6.1 Voor zover de activiteiten van Opdrachtgever of de partij waarmee ten behoeve van Opdrachtgever overeenkomsten worden gesloten in het kader van Advertentieverkoop, het plaatsen en uitlezen van informatie op de randapparatuur van eindgebruikers (hierna: Cookies) behelzen, erkent Opdrachtgever volledig verantwoordelijk te zijn voor het voldoen aan alle toepasselijke wetgeving bij het plaatsen en uitlezen van Cookies of analyse data anderszins en erkent dat in dit kader geen enkele verantwoordelijkheid op Falqon Creative rust.

6.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat Opdrachtgever steeds volledig handelt in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot Cookies, waaronder – maar niet beperkt tot – de Telecommunicatiewet.

In het bijzonder garandeert Opdrachtgever in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving (i) geen Cookies te (doen)plaatsen of te (doen) uitlezen voordat Opdrachtgever hiervoor toereikende toestemming van de eindgebruiker heeft, en (ii) eindgebruikers toereikende informatie te verschaffen in de vorm van een cookie-policy, voordat Opdrachtgever tot plaatsing en uitlezing van Cookies overgaat. Opdrachtgever zal dit steeds op verzoek van Falqon Creative toereikend schriftelijk (kunnen) aantonen.

6.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Falqon Creative geleden or nog te lijden schade als gevolg van het niet-nakomen van dit artikel 6 en/of overtreding door Opdrachtgever van toepasselijke wet- en regelgeving en vrijwaart Falqon Creative volledig van alle vorderingen van derden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – boetes opgelegd door toezichthouders, die het gevolg zijn en/ of verband houden met een schending van dit artikel 6 door Opdrachtgever.

7 METINGEN

7.1 Voor de berekening van de overeengekomen vergoedingen wordt uitgegaan van de administratie- en meetsystemen van Falqon Creative, tenzij uit de meetsystemen van Opdrachtgever een hogere berekening volgt, in welk geval zal worden uitgegaan van de meetsystemen van Opdrachtgever.

7.2 In geval van onderbreking, vermoedelijke beïnvloeding van de meetsystemen of een afwijking van meer dan 10% tussen de meetsystemen van Falqon Creative en Opdrachtgever, is Falqon Creative gerechtigd de verschuldigde vergoeding te berekenen aan de hand van redelijkerwijze in te schatten meetresultaten, al dan niet op basis van eerdere meetresultaten.

8 DIVERSEN

8.1 Surcommissions (Surco’s), Nog Te Ontvangen (NTO’s) bedragen, overige kortingen en/of staffels komen aan Falqon Creative toe.

8.2 Falqon Creative is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van in opdracht van Opdrachtgever geplaatste advertenties.

HOSTING

1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 De in deze Bijlage vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Voorwaarden van toepassing, indien Falqon Creative in opdracht van Opdrachtgever informatie opslaat en doorgeeft via en/of toegang verschaft tot een communicatienetwerk, hierna te noemen: “Hosting”.

2 BESCHIKBAARHEID HOSTING DIENSTEN

2.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de apparatuur en programmatuur, verbindingen en andere randvoorwaarden aan de zijde van Opdrachtgever, om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

2.2 Afspraken met betrekking tot serviceniveaus zullen worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).

2.3 Falqon Creative zal zich inspannen om een zo ongestoord mogelijk gebruik van de Hosting-diensten mogelijk te maken.

2.4 Falqon Creative is niet aansprakelijk voor het niet of verminderd beschikbaar zijn van de Hosting-diensten ten gevolge van stroomuitval of stroomstoring, storingen in de telecommunicatie of het internet, defecten aan de apparatuur of programmatuur van Opdrachtgever en alle andere oorzaken die buiten de macht van Falqon Creative liggen.

2.5 Falqon Creative heeft het recht de Hosting-diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden of aanpassingen aan het systeem en zal Opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

2.6 In geval van overschrijding van het toegestane dataverkeer en de toegestane schijfruimte is Falqon Creative gerechtigd om daarvoor, zonder nadere aankondiging, redelijke meerkosten in rekening te brengen.

2.7 Indien Opdrachtgever, na afloop van de looptijd van de Overeenkomst, niet tot verlenging van de samenwerking met Falqon Creative wenst over te gaan, zal Falqon Creative haar medewerking verlenen aan de overdracht aan derden, tegen de hiervoor geldende tarieven van Falqon Creative.

3 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

3.1 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om informatie te verspreiden of faciliteiten of functionaliteiten te bieden door of via websites die door Falqon Creative gehost worden, indien en voor zover deze informatie in strijd is met:

(i) toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder mede begrepen regelgeving van zelfregulerende instanties;

(ii) de Overeenkomst; of

(iii) door Falqon Creative gegeven redelijke richtlijnen en aanwijzingen.

3.2 Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de door hem openbaar te maken informatie alsmede het internetgebruik te allen tijde opstellen en gedragen als verwacht mag worden van een zorgvuldig gebruiker. Opdrachtgever zal zich hiertoe onder meer aan alle wettelijke voorschriften houden, alsmede de “nettiquette” in acht nemen en zal zich onthouden van gedrag in strijd met de goede zeden of openbare orde, spamming, inbreuk op IE-rechten van derden, openbaarmaking of verspreiding van (kinder)pornografie, seksuele intimidatie of derden anderszins lastig vallen, inbreuk op de privacy van derden of afbreuk doen aan de eer of goede naam van derden, hacken, ddos-of andersoortige aanvallen uitvoeren, alsmede virussen, wormen of andere programma’s verspreiden waardoor schade aan individuele systemen kan worden toegebracht of de werking van het internet kan worden verstoord.

3.3 Opdrachtgever is gehouden de Hosting-diensten zodanig te gebruiken dat de juiste werking van het communicatienetwerk niet wordt belemmerd, en andere opdrachtgevers niet in het gebruik van de Hosting-diensten worden belemmerd.

3.4 Falqon Creative is gerechtigd om, in geval Opdrachtgever zich niet houdt aan het bepaalde in de artikelen 3.1, 3.2, 3.3 en/of indien Falqon Creative van derden een melding ontvangt dat dit het geval zou zijn, de Hosting-diensten zonder nadere aankondiging op te schorten of te staken, aansluitingen te blokkeren of content te verwijderen. In die gevallen waarin zulks gezien de ernst van de overtreding gerechtvaardigd is, is Falqon Creative gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Bij Opdrachtgever ontstaat door een dergelijke opschorting, staking, blokkering, verwijderen en/of beëindiging geen recht op schadevergoeding van Falqon Creative.

3.5 Opdrachtgever vrijwaart Falqon Creative van alle vorderingen van derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, vorderingen wegens door of via de websites van Opdrachtgever openbaar gemaakte informatie en/of data en vorderingen van toeleverancier(s) van Falqon Creative voortvloeiend uit het niet-nakomen door Opdrachtgever van een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, meer in het bijzonder uit dit artikel.6.

FOTOGRAFIE

1. OPDRACHT

1.1 Falqon Creative heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

1.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Falqon Creative slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Falqon Creative is geretourneerd.

1.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Falqon Creative recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

2. AUTEURSRECHT

Op alle werkstukken van Falqon Creative zijn de bepalingen van de Auteurswet 1912 van toepassing. Onder werkstukken wordt dan verstaan: “Werken van toegepaste kunst en tekeningen van nijverheid” (art. 10(1) 10° AW).

3. LICENTIE

3.1 Alle geleverde fotowerken in welke vorm dan ook, blijven het geestelijke eigendom van Falqon Creative. Na betaling van factuur heeft de Wederpartij het materialistisch en digitaal eigendom over de producten en mogen zij deze onbeperkt, in ongewijzigde vorm, gebruiken onder eigen naam voor eigen commerciële doeleinde.

3.2 De Wederpartij is niet gerechtigd directe aanpassingen te maken aan foto’s opgeleverd door Falqon Creative zonder toestemming van Falqon Creative. Onder aanpassen wordt voor foto’s onder andere bedoeld: andere belichting, contrast, kleurfilters en objecten weghalen in de foto.

3.3 De Wederpartij is gerechtigd om de producten van Falqon Creative voor creatief gebruik aan te passen. Bijvoorbeeld tekst en vlakken plaatsen op foto’s in advertenties, promoties of wat voor andere communicatieve reden.

3.4 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 3.2 genoemde exploitatierecht.

3.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Falqon Creative.

3.6 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

4. INBREUK OP AUTEURSRECHT

4.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Falqon Creative.

4.2 Bij inbreuk komt Falqon Creative een vergoeding toe ter hoogte van tenminste vijfmaal de door Falqon Creative gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

5. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

5.1 Na betaling van de factuur aan Falqon Creative is de Wederpartij niet verplicht een signatuur van Falqon Creative te plaatsen tijdens het publiceren van opgeleverde producten.

5.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Falqon Creative conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

5.3 Voor iedere inbreuk op de aan Falqon Creative toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Falqon Creative gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

T.P. Alblas & M.H.M. Schreven, 1 januari 2019