Privacy Statement

Laatste update: 17 december 2019

Artikel 1 – Identificatie

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

– de eigenaar: de eigenaar van de website, met name Falqon Creative
– gebruik(en): alle denkbare handelingen
– u: de gebruiker (bezoeker) van de website
– de content: alle in de website aanwezige inhoud

Artikel 2 – Algemeenheden

De toegang tot de op de site beschikbare informatie is onderworpen aan onderhavige gebruiksvoorwaarden. Door u toegang te verschaffen tot de website en er gebruik van te maken, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk verbonden te zijn door het geheel van onderhavige voorwaarden, met uitsluiting van alle andere. Indien u deze weigert, gelieve dan de site niet te raadplegen. Falqon Creative behoudt zich het recht voor om de onderhavige gebruiksvoorwaarden, de toegang tot de site en de inhoud ervan, te allen tijde en zonder vooropzeg, te wijzigen of aan te passen. Advies is dus om de privacy disclaimer en algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 3 – Bescherming van het privé-leven

De toegang tot de informatie die op of via de site kan worden verkregen, geschiedt in principe zonder gegevens van persoonlijke aard zoals naam, adres, emailadres, enz. te moeten opgeven. Het is echter mogelijk dat een aantal persoonlijke gegevens, voornamelijk contactgegevens, worden gevraagd met het oog op het verstrekken van bijkomende diensten (aanvragen voor informatie, inschrijvingen op evenementen van Falqon Creative, op de nieuwsbrief, enz.). In dit geval zullen de meegedeelde gegevens behandeld worden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u bij Falqon Creative het recht tot toegang, rechtzetting en vernietiging van uw gegevens van persoonlijke aard.

De persoonsgegevens verkregen via deze website mogen worden verwerkt door Falqon Creative voor onder meer commerciële prospectie en promotie. U hebt het recht om bezwaar te maken van deze gegevens worden gebruikt voor de bovengenoemde marketing doeleinden. Heel concreet worden uw gegevens gebruikt: indien u het vakje dat daartoe voorzien is op onze site hebt aangevinkt om uw toestemming te verlenen om via elektronische post op de hoogte te worden gehouden van onze diensten en activiteiten en eventueel deze van onze partners overeenkomstig de doelstellingen van dit bedrijf. De verzamelde gegevens van persoonlijke aard zullen enkel worden aangewend in het kader van de hierboven beschreven doelstellingen, waarbij de tweede bovendien onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring van de betrokken persoon.

De verantwoordelijke voor de behandeling van persoonsgegevens is: Molenveldstraat 90, 6001 HL Weert, email: info@falqon.nl.

Artikel 4 – Cookies

Om de site beter te kunnen afstemmen op het gebruik ervan en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan er bij gelegenheid gebruik gemaakt worden van “cookies”.

Een “cookie” is een klein bestand waarin door een website gegevens worden opgeslagen in de Internet browser van de computer van de gebruiker. Deze “cookie” kan terug worden opgenomen bij een volgend bezoek op dezelfde site. Deze “cookie” kan niet worden gelezen door andere sites dan door diegene die deze gecreëerd heeft. De site gebruikt “cookies” voor administratieve doeleinden, b.v. voor het registreren van de voorkeuren van de gebruiker voor bepaalde types van informatie, waardoor vermeden wordt dat bij elk bezoek op de site bepaalde gegevens opnieuw moeten worden ingebracht, of om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde webpagina’s en de data en uren van raadpleging.

De meeste “cookies” blijven maar actief voor de duur van één sessie of bezoek. De gebruiker kan zijn browser eveneens zo instellen dat hij verwittigd wordt telkens een “cookie” wordt aangemaakt, of om hun registratie te vermijden.

Falqon Creative oefent geen controle uit op het gebruik van cookies door derden, zoals bij voorbeeld door adverteerders, en ook niet op cookies voortkomend uit het gebruik van delen van de site. Indien de gebruiker geen cookies wenst op te slaan in zijn computer, kan hij die optie in zijn browser uitschakelen. Het uitschakelen van de cookies kan echter in sommige gevallen de toegang tot bepaalde delen van de site verhinderen of bemoeilijken.

Ons cookiegebruik ziet er alsvolgt uit:

Uitgebreide informatie over cookies vindt u hier.

Artikel 5 – Intellectuele Eigendom

Intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de verstrekte informatie en gegevens op deze website zijn in handen van Falqon Creative. Elke inbreuk op deze rechten, is verboden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Artikel 6 – Inhoud van de site

Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De website wordt regelmatig bijgewerkt naar het beste van het vermogen van de eigenaar. Toch kan de eigenaar niet garanderen dat de informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. Falqon Creative kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of verlies als gevolg van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en / of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen.

De eigenaar heeft het recht om op het even welk moment de aanwezige informatie op de site te wijzigen zonder de gebruikers daar voorafgaandelijk van te verwittigen.

De eigenaar kan evenmin waarborgen dat alle functies van de site op elk moment beschikbaar zullen zijn zonder vergissingen of onderbrekingen, of dat alle vergissingen onmiddellijk zullen worden rechtgezet of dat de site of de infrastructuur die de toegang tot de site mogelijk maakt niet zal zijn aangetast door één of ander virus of door een ander schadelijk element.

De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of alle (rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel) geleden schade voortkomend uit het gebruik van de site of uit de onmogelijkheid om de site te gebruiken.

Artikel 7 – Hyperlinks

Deze website biedt links naar websites van derden, die u kunt bezoeken als u dat wenst. In dit verband kan de eigenaar niet als tussenpersoon fungeren en ook niet bemiddelen op welke wijze dan ook tussen u en deze derde partijen. Falqon Creative is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar het een link plaatst op deze website.